Sotning

Vi sotar för att minska risken för brand och för att spara energi.
Brandfaran ökar om inte underhållet av skorstenar, eldstäder och värmepannor sköts ordentligt. Bränsleförbrukningen ökar och därmed också värmekostnaderna. En rengjord värmeanläggning avger mindre miljöfarliga utsläpp.

Vi sotar eldstäder och rökkanaler.
Vi sotar din värmepanna.
Vi avlägsnar hinder, så som fågelbon, i ventilations- och skorstenskanaler.

Låt våra sotare hjälpa dig att undvika bränder och sänka dina kostnader.

Sotning
Regelbunden sotning minskar risken för bränder
Genom att fel och brister upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra att brand eller andra problem uppstår. Sotningen har betydelse också ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. En panna som rengörs med jämna mellanrum förbrukar mindre energi.

Det är inte sotaren som avgör när det ska sotas utan statliga bestämmelser. Däremot kan kommunen besluta att det ska sotas oftare av brandskyddstekniska skäl. Räddningsnämnden i din kommun ansvarar för att sotningen utförs.
Skorstensfejarmästaren och hans personal utför sotningen på uppdrag av kommunen.

Sotaren kontrollerar brandskyddet
Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld.
Sotaren undersöker sotbildning, temperatur och draget i eldstaden samt kontrollerar skorsten och tak. Efter sotningen meddelar sotaren eventuella brister.

Förberedelser inför sotningen
Sotaren är beroende av din hjälp för att kunna utföra sitt arbete. När du får meddelande om att sotning skall ske är det bra om följande är klart när sotaren kommer.

Skorstensrensning
Ställ fram en stege. Se till att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten.
Lägg gärna fram tidningar.
Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas.
Täck över ömtåliga ytor eller golv som berörs.

Sotningsavgift
Den avgift du betalar för sotningen eller brandskyddskontrollen baseras på en taxa som din kommun har beslutat om.
Avgiften består dels av fasta avgifter för olika sotningsobjekt, dels en grundavgift som kan variera mellan olika sotningsdistrikt.

Grundavgiften, som bland annat täcker kostnaden för sotarens inställelse, är beräknad som en genomsnittlig avgift för hela sotningsdistriktet. Genom att planera arbetet, så att det sotas färdigt i ett område åt gången, hålls kostnaderna nere.